Máte dotazy, chcete provést objednávku telefonicky?

Neváhejte kontaktovat náš zákaznický servis…

 

 

 

 

 

 

 

 


» Obchodní podmínky

 

Obchodné podmienky
Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.).
Všeobecné ustanovenia
1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") právnickej osoby VaVeDa s.r.o. (Ďalej len "predávajúci"), upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho
2. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vzniknuté na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného predávajúcim na adrese www.dom-zahrada24.sk, ako aj všetky vzájomné práva a povinnosti s uzavretím takej kúpnej zmluvy súvisiace.
3. Predávajúcim (dodávateľom) je právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Identifikačné údaje predávajúceho sú:
VaVeDa s.r.o.
Vyšehradská 1349/2
128 00 Praha 2
IČO: 02325403
Podnikateľ je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 218036.
4. Zákazníkom nášho internetového obchodu je "Kupujúci". Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je, je teda tzv. Inou osobou.
5. Kupujúcim - spotrebiteľom sa v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania (ďalej tiež len "spotrebiteľ ").
5. Kupujúcim - inou osobou je iná právnická alebo fyzická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom, tzn. koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania (ďalej tiež len "iná osoba") či ďalšie subjekt, ktorý má pridelené IČO. V prípadoch, keď kupujúci nie je spotrebiteľom, neplatí pre zmluvné vzťahy ustanovenia čl. IV. a V. týchto obchodných podmienok. Ostatné odchýlky sú uvedené priamo v texte týchto všeobecných obchodných podmienok. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, v akom sa ho týkajú, a ďalej obchodným zákonníkom.
6. Predmetom kúpnej zmluvy je tovar uvedený v záväznom potvrdení objednávky predávajúcim.
7. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku: Telefón 606 442 321, hovorné je účtované podľa cenníka Vášho operátora.
8. Platnosť všetkých akčných ponúk je do vypredania zásob.
1) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim-spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.
Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou.
Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nie je možné uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacia zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.
2) Druhy prepravy
SLOVENSKÁ POŠTA
Doručuje sa pomocou služby Obyčajný balík, balík do ruky, balík na poštu.
Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie.
POZOR! Ak je balík viditeľne poškodený alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu a o tejto skutočnosti nás prosím informujte.
DPD
Kuriér Vás zvyčajne kontaktuje ráno v deň doručenia tovaru. Pri nezastihnutí zanechá lístok s kontaktom.
Príjemca zásielky je povinný pri prevzatí zásielky IHNEĎ skontrolovať, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Vodič je povinný po zaplatení prevzatého balíka na Vašu žiadosť počkať, než dôjde k rozbalení a skontrolovaní obsahu zásielky. Ak príjemca zistí zjavné vady, oznámi túto skutočnosť bez odkladu vodičovi DPD, ktorý je povinný spísať zápis o škode.
Ak balík nevykazuje zjavné známky poškodenia, je príjemca zásielky skrytú vadu povinný oznámiť DPD bez odkladu, najneskôr však do 2 dní odo dňa, kedy bola zásielka doručená, a vyžiadať si spísanie zápisu o škode. Ak táto zásada nebude preukázateľne dodržaná, má DPD reklamáciu právo zamietnuť z dôvodu nedostatku dôkazov a vzniku škody počas prepravy. Na neskoršie reklamácie bohužiaľ DPD neberie ohľad.
V oboch prípadoch má DPD právo presvedčiť sa o skutočnom stave poškodenia či čiastočnej straty zásielky. Z týchto dôvodov nesmie príjemca so zásielkou akokoľvek manipulovať a je povinný zachovať aj obal od zásielky, v ktorom mu bola zásielka doručená. Z rovnakého dôvodu nesmie príjemcu bez súhlasu DPD zásielku likvidovať alebo prepravovať na iné miesto.
3) Platba
Platba je možná bankovým prevodom, Paypalom alebo dobierkou. V prípade platby na dobierku sú faktúry zasielané do 5-tich pracovných dní od prevzatia tovaru na kontaktný email, ak si zákazník neurčí inak.
Platba dobierky je možná iba v hotovosti.
4) Záruka
V prípade, že je kupujúci spotrebiteľom riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady najmä príslušnými právnymi predpismi SR a reklamačným poriadkom spoločnosti VaVeDa sro. V tomto prípade poskytuje predávajúci záruku na tovar v dĺžke trvania 24 mesiacov, pričom záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.
Pre ostatné kupujúci ako sú uvedení v odseku 1 tohto článku, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady najmä ustanoveniami Zákonníka o obchodných korporáciách.
Záruka sa vzťahuje len na výrobné a materiálové chyby. Kupujúci nemá právo zo záruky, spôsobila Ak vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho vonkajšej událost-
Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté bežným opotrebením, nesprávnym použitím výrobku, nesprávnou manipuláciou a nesprávnym skladovaním.
Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave.
Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť spotrebiteľovi písomné potvrdenie o povinnostiach z chybného plnenia v rozsahu stanovenom zákonom (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, postačí namiesto záručného listu vydať Kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje (faktúru), ktoré musí obsahovať údaje ako záručný list. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno Predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste.
Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že v súlade s občianskym zákonníkom sa záruka nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním. Ak je obsahom balenia či predmetom kúpy spotrebný materiál (cartridge, toner, tlačová hlava, lampa projektora, batérie ...), je jeho životnosť 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak.
Pri nákupe na IČ neposkytujeme na tovar záruku.
Odchýlka od nameraných rozmerov môže byť maximálne + -5%.
V prípade, že sa pri užívaní tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady, môže kupujúci postupovať v súlade s týmito Záručnými a reklamačnými podmienkami a so zákonom a uplatniť reklamáciu u predávajúceho.
Rozpor s kúpnou zmluvou
V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, má povinnosť skontrolovať tovar do 48 hodín od prevzatia a prípadnú vadu či rozpor s kúpnou zmluvou vytknúť v tejto lehote 48 hodín od prevzatia tovaru. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, má povinnosť skontrolovať tovar do 48 hodín od prevzatia a prípadnú vadu či rozpor s kúpnou zmluvou vytknúť v tejto lehote 48 hodín od prevzatia tovaru. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, má povinnosť skontrolovať tovar do 48 hodín od prevzatia a prípadnú vadu či rozpor s kúpnou zmluvou vytknúť v tejto lehote 48 hodín od prevzatia tovaru. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.
5) Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v přechozí vete.
V prípade, že si spotrebiteľ želá podľa predchádzajúceho odseku odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne ​​uvedie, že odstupuje od zmluvy ideálne s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Pozn .: Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti alebo na niektorej z prevádzok. V prípade odstúpenia od zmluvy v lehote 14-tich dní znáša náklady spojené s vrátením tovaru spotrebiteľ.
Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využitý tiež vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zasielať okrem iného na adresu predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@dum-zahrada24.cz
Adresa pre zaslanie vráteného tovaru:
VaVeDa s.r.o.
Michalovická 20
412 01 Litoměřice
V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem sumy predstavujúce dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúci zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal, ak kupujúci neurčí inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
Ustanovenia zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. V medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takomto prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.
Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.
6) Reklamácia
V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodené alebo nefunkčné, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je opísané v bode 5. Obchodných podmienok
7) Reklamačný poriadok
Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musí byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady. V prípade, že tovar nie je predaný k reklamácii ihneď po zistení závady, môže byť predávajúcim reklamácia zamietnutá.
Pokiaľ sa v priebehu záručnej doby prejaví na zakúpenom tovare vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, a kupujúci tieto chyby v priebehu záručnej doby riadne reklamuje, patria kupujúcemu nároky zo zodpovednosti za vady vyplývajúce z občianskeho zákonníka, príp. ďalších právnych predpisov.
Práva z chybného plnenia
Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka).
Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal,
má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,
vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.
Ak neodstúpi spotrebiteľ od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.
Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.
ako postupovať
V prípade reklamácie postupujte podľa popisu nižšie:
1.Kontaktujte nás emailom na info@dum-zahrada24.cz. Výrobok je nutné zaslať na kontaktnú adresu. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaceho papiera alebo kartónu, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť.
Adresa pre zasielanie reklamácií:
VaVeDa s.r.o.
Michalovická 20
412 01 Litoměřice
O odoslaní reklamácie nás prosím informujte.
2. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol
3. Tovar musí byť na prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu.
4. Reklamácia musí byť vybavená bez zbytočných prieťahov, najneskôr v lehote 30 dní od prevzatia tovaru predávajúcim.
5.Zboží je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijaté iba riadne vyčistené.
6. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu.
7. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedíciu balíku a termíne doručenia.
8. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
8) Ochrana osobných údajov
8) Ochrana osobných údajov
Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
9) ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES
Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
1.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
Záverečné ustanovenia
Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@dum-zahrada24.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
V prípade, že dôjde medzi nami a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyřišit vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je
Slovenská obchodná inšpekcia
Ústredné inšpektorát-oddelenie ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Spotrebiteľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov ONLINE ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany zjednávajú, že sa vzťah riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých nie je možné sa zmluvne odchýliť a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pri zmluvných záväzkových vzťahoch (Rím I).
Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdením ako uzavretá zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Nákupom zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.
Všetky spory vzniknuté z Podmienok či v súvislosti s nimi budú s konečnou platnosťou rozhodnuté v rozhodcovskom konaní na Rozhodcovskom súde pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky v Prahe podľa Poriadku a pravidiel tohto rozhodcovského súdu.
Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.
Obchodné podmienky sú platné od 01.01.2014 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.
NWY1ZWMxM